UniStudies s.r.o.

UniStudies koncept

Náhodná reference

S jazykovou agenturou UniStudies s.r.o. spolupracujeme v oblasti vzdělávání v cizích jazycích již pátým rokem a musím konstatovat, že jsme opravdu spokojeni. To nejpodstatnější vidím v zaměření výuky na odbornou sféru našeho sektoru působnosti.Ing. Petr Vodák, Miele technika s.r.o.

Koncept výuky UniStudies je založen na propojení konverzačních metod s metodami fixačními a automatizačními, jejichž cílem je přirozené a sebevědomé používání gramatických celků, aktivizace pasivní slovní zásoby a praktická aplikace všech nově nabytých znalostí.

Snažíme se o to, aby se student v co možná nejkratším časovém úseku aktivně zapojil do reálné komunikace v cizím jazyce. Jeho projev se díky řízené konverzaci založené na propojení profesní a soukromé sféry a která tvoří až 90% každé lekce, stává samozřejmějším a tedy plynulejším.

Zajistíme výuku od A do Z.

Naším cílem je zajištění efektivního vzdělávání, a to znamená:

  • přesnou specifikaci kritérií jazykové výuky
  • jednotnou metodickou koncepci měřitelnou napříč všemi kurzy
  • zapojení firemní terminologie do vlastní výuky formou Terminologického  slovníku
  • pravidelný reporting stavu jazykových kurzů
  • kvalitního vyučujícího lektora a vhodně zvolený výukový materiál
  • kompletní administrativní servis, který, výrazně sníží vytížení vašich personálních pracovníků

Garantujeme progres.

Jazykový progres je nejdůležitějším hodnotícím faktorem, proto je u všech studentů sledován formou pravidelného feedbacku, v němž je zahrnuto i plnění docházky, vlastní motivace ke vzdělávání a aktivita v probíhající výuce.

Vstupní  jazykový audit přesně vyhodnotí aktuální jazykové kompetence každého studenta. Jejich vývoj předem nastaví konkrétní study plan dle stanov ERR  s přesnou hodinovou dotací, čímž jsme schopni garantovat úspěšné zvládnutí dané jazykové úrovně. Jazykový progres je u každého vzdělávaného zaměstnance průběžně vyhodnocován a reportován jednotlivým nadřízeným nebo personálnímu oddělení.
Průběžný stav kurzů a dosažených výsledků lze také sledovat přes on-line docházkový a informační systém dostupný kdykoliv a komukoliv.

Pohlídáme kvalitu.

Kontrola kvality začíná důkladným výběrem lektora už v rámci přijímacího řízení, a to ověřením jeho pedagogických schopností, jazykových znalostí a referencí na vykonávanou lektorskou činnost. Celý lektorský tým je dále pravidelně školen a prakticky připravován pro výkon činnosti ve firemním prostředí.
Kvalitu výuky, jazykový progres, plnění stanovených úrovní dle study  planu ERR a zaměření kurzů na firemní tematiku sledujeme a kontrolujeme formou průběžných auditů výuky, přímou komunikací s jednotlivými studenty, evaluačními dotazníky apod.
Výukový materiál volíme na základě vyhodnocení několika parametrů: vhodnosti vzhledem k zaměření kurzu, aktuálnosti obsahu, úrovňové posloupnosti, míry použití konverzačních metod atd.

Kontaktujte  nás a my Vám vše rádi detailně představíme.

Miele

Miele

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

HELLA AUTOTECHNIK NOVA

SSI Schäfer

SSI Schäfer

UNEX

UNEX

Ferona Thyssen Plastics

Ferona Thyssen Plastics

The Clinical Trial Center

The Clinical Trial Center

Oxford University Press

Oxford University Press