Zásady ochrany osobních údajů

Česky: Naše webová adresa je www.unistudies.cz. V současné době náš web neumožňuje přidávat komentáře, nevyužívá přihlašování uživatelů, ani nevkládá obsah třetích stran (např. reklamy). Jediné soubory cookie tedy plynou z nasazení běžného nástroje pro analýzu návštěv webu Google Analytics. Tento nástroj využíváme, jelikož nás zajímá, odkud čtenáři našeho webu přichází. Pokročilejší marketingové funkce v rámci Google Analytics nevyužíváme a údaje o návštěvnosti nejsou předávány žádné třetí straně.

English: Our web address is www.unistudies.cz. At this time, our site does not allow you to add comments, does not use user sign-ins and does not post third-party content (such as ads). Therefore, the only cookies result from the deployment of the standard Google Analytics traffic analysis tool. We use this tool because we are interested in where readers of our website come from. We do not use advanced marketing features within Google Analytics and traffic data is not passed on to any third party.

Deutsch: Unsere Webadresse lautet www.unistudies.cz. Derzeit erlaubt Ihnen unsere Website keine Kommentare hinzuzufügen, verwendet keine Benutzeranmeldungen und veröffentlicht keine Inhalte von Drittanbietern (z. B. Anzeigen). Daher resultieren die einzigen Cookies aus dem Einsatz des standardmäßigen Google Analytics-Tools zur Traffic-Analyse. Wir verwenden dieses Tool, weil wir daran interessiert sind, woher die Leser unserer Website kommen. Wir verwenden keine erweiterten Marketingfunktionen innerhalb von Google Analytics und Verkehrsdaten werden nicht an Dritte weitergegeben.